VIETNAMESE
phổ thông trung học
cấp 3
ENGLISH
high school
NOUN
/haɪ skul/
senior high school
Trung học phổ thông, đôi khi là phổ thông trung học là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay, cao hơn tiểu học, trung học cơ sở và thấp hơn cao đẳng hoặc đại học.
Ví dụ
1.
Năm 18 tuổi, cô hoàn thành chương trình phổ thông trung học và trở lại cộng đồng của mình.
At the age of 18, she completed high school, and she came back to her community.
2.
Anh ấy dạy ở một trường phổ thông trung học ở địa phương.
He teaches at a local high school.
Ghi chú
Hệ thống giáo dục (education system) cấp phổ thông (general education) ở Việt Nam được chia thành 3 cấp: cấp tiểu học (primary school) từ lớp 1 (first grade) đến lớp 5 (fifth grade), cấp trung học cơ sở (secondary school) từ lớp 6 (sixth grade) đến lớp 9 (ninth grade), cấp trung học (high school) từ lớp 10 (tenth grade) đến lớp 12 (twelfth grade).