VIETNAMESE

khoa điện điện tử

ENGLISH

faculty of electrical and electronic engineering

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ɪˈlɛktrɪkəl ænd ɪˌlɛkˈtrɑnɪk ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/

Khoa điện - điện tử là khoa chuyên đào tạo về điện - điện tử, đáp ứng nhu cầu về nhân lực các ngành điện - điện tử tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Khoa Điện - Điện tử của Trường Đại học Giao thông Vận tải chính thức được thành lập ngày 03 tháng 11 năm 1998.

The Faculty of Electrical and Electronic Engineering of the University of Transport was officially established on November 3, 1998.

2.

Khoa Điện - Điện tử đảm nhận việc đào tạo 05 ngành đào tạo bậc Đại học, 03 ngành đào tạo bậc Thạc sỹ và 02 ngành đào tạo bậc Tiến sỹ.

Faculty of Electrical and Electronic Engineering undertakes the training of 05 undergraduate majors, 03 master's majors and 02 doctoral majors.

Ghi chú

Một số ngành học liên quan đến điện - điện tử (electrical and electronic engineering):
- kỹ thuật điện tử: electronic engineering
- kỹ thuật viễn thông: telecommunications engineering
- điều khiển học: cybernetics
- kỹ thuật điện: electrical engineering