VIETNAMESE
hội phụ huynh
ENGLISH
parents' board
NOUN
/ˈpɛrənts bɔrd/
parents association
Ban đại diện cha mẹ học sinh (Hội phụ huynh) được tổ chức trong mỗi năm học ở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động.
Ví dụ
1.
Hội phụ huynh được thành lập trong buổi họp đầu tiên.
The parents' board is established at the first meeting.
2.
Mẹ tôi là thành viên của hội phụ huynh.
My mother is a member of the parents' board.
Ghi chú
Cùng phân biệt board, association, council committee nha!
- Board là một nhóm người có quyền quản lý, giám sát, điều tra hoặc tư vấn
- Association là một nhóm người được tổ chức vì một mục đích chung.
- Council là một nhóm người được bầu trực tiếp hoặc gián tiếp, những người được chọn để đưa ra các quy tắc, luật, quyết định hoặc đưa ra lời khuyên.
- Committee là một cơ quan gồm những người được ủy quyền để xem xét, điều tra, thực hiện hành động hoặc báo cáo về một số vấn đề.