VIETNAMESE

chuyên ngành điện - điện tử

ENGLISH

electrical and electronics engineering major

  

NOUN

/ɪˈlɛktrɪkəl ænd ɪˌlɛkˈtrɑnɪks ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành điện - điện tử là chuyên ngành học nghiên cứu và áp dụng các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử với nhiều chuyên ngành nhỏ như: Năng lượng mới, điện tử, các hệ thống điều khiển thông minh, hệ thống thu thập dữ liệu tự động.

Ví dụ

1.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành điện - điện tử, bạn cũng có thể đảm nhận rất nhiều công việc trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin.

After graduating as an electrical and electronics engineering major student, you can also take a lot of work in the field of Computer and Information Technology.

2.

Trong một chương trình chuyên ngành điện - điện tử, bạn có khả năng phát triển kiến thức chuyên môn về các mạch được sử dụng trong máy tính và các công nghệ hiện đại khác.

In an electrical and electronics engineering major program, you are likely to develop an expert understanding of the circuits used in computers and other modern technologies.

Ghi chú

Một số từ vựng về các công việc liên quan đến chuyên ngành điện - điện tử:
- design engineer (kỹ sư thiết kế)
- network engineer (kỹ sư mạng)
- electrical / electronics engineer (kỹ sư điện/ điện tử)
- CAD technician (kỹ thuật viên CAD)
- systems analyst (phân tích hệ thống)