VIETNAMESE
bằng cấp 3
ENGLISH
high school diploma
NOUN
/haɪ skul dɪˈploʊmə/
Bằng tốt nghiệp THPT (bằng tốt nghiệp cấp 3) được cấp cho những người đã hoàn thành quá trình học tập tại các trường THPT và tốt nghiệp sau khi vượt qua kỳ thi THPT quốc gia. Phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
Ví dụ
1.
Cuối cùng thì bạn sẽ lấy bằng cấp 3 chứ?
You finally gonna go for that high school diploma?
2.
Bằng cấp 3 là một văn bằng được trao khi ai đó hoàn thành việc học ở trường trung học phổ thông.
A high school diploma is a diploma awarded for the completion of high school.
Ghi chú
Các loại bằng tốt nghiệp (graduation degree) theo cấp học nè!
- bằng tốt nghiệp cấp 1: Primary School Graduation Degree
- bằng tốt nghiệp cấp 2: Secondary School Graduation Degree
- bằng tốt nghiệp cấp 3: Senior High School Graduation Degree
- bằng tốt nghiệp đại học: College Graduation Degree